Договір публічної оферти

"ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
купівлі-продажу товарів
"
"Цей Договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.katemade.art . Даний Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
"
"1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті. При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та надіслання Товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов Договору.
"
1.2. Товар – об'єкт угоди сторін у вигляді Цифрових файлів, які були обрані Покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщені у кошик або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом.
"1.3. Цифрові файли – файли з зображеннями (шаблони) в форматі PDF.
"
"1.4. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.katemade.art створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
"
"1.5. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
"
"1.6. Продавець – фізична особа-підприємець Петровська Олександра Петрівна, ІПН 3393901426, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру (ЄДР), номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 21740000000066011 від 12.06.2019.
"
"1.7.     Всі інші терміни, що окремо не визначені в Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні, виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету Договору.
"
"2. Предмет Договору
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах Договору."
"2.2. Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. 
"
"3. Оформлення Замовлення
3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика».
"
"3.2. Продавець має право відмовитися від надіслання Товару Покупцеві у разі відсутності оплати або не повної оплати.
"
"3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
3.3.1. прізвище та ім'я Покупця;
3.3.2. електронну адресу, за якою слід надіслати Товар.
"
"3.4. Найменування, кількість та ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
"
"3.5. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних при оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину.
"
"3.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
"
"3.7. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару) шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
"
"а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
"
"б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов Договору, а також для можливості проведення взаєморозрахунків. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.
"
 

"4. Ціна і порядок оплати Товару

4.1. Ціни на Товар визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. 
Розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України (гривні) або, якщо Замовник є нерезидентом України в розумінні законодавства України, в іноземній валюті (еквівалент у доларах США), в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик на сайті Інтернет-магазину.
"
"4.2 Ціни на Товар можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
"
"4.3. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на банківський рахунок Продавця.
"
"4.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються здійснюється на умовах 100% попередньої оплати шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Продавця способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину, за допомогою наступних платіжних систем (сервісів): Apple Pay, Google Pay, Visa, MasterCard, PayPal, Fondy і Western Bid.
"
"4.5. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту отримання Товару Покупцем на електронну адресу, вказану при оформленні замовлення.
"
"5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Продавець зобов’язаний:
"
"5.1.1. Передати Покупцеві товар відповідно до умов Договору та замовлення Покупця.
"
"5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання замовлення Покупця.
"
"5.2. Продавець має право змінювати умови Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
"
"5.3. Покупець зобов'язується:
"
"5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
"
"5.3.2. Повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
"
"6. Відповідальність
6.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
"
"6.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень Договору.
"
"6.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха та події, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
"
"6.5. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з умовами Договору та чинного законодавства України.
"
"6.6. Продавець не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.
"
"7. Конфіденційність і захист персональних даних
7.1. Будь-яка інформація, яка міститься в цьому Договорі та яка отримується Сторонами в процесі його виконання, є конфіденційною, та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме: у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Договору або передбачене законодавством України.
"
"7.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
"
"7.3. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
"
"7.4. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
"
"8. Інші умови
8.1. Договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
"
"8.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
"
"8.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2 Договору. Крім цього, зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
"
"Реквізити продавця:
Фізична особа-підприємець 
Петровська Олександра Петрівна  
ІПН 3393901426
e-mail: paperdollsbykate@gmail.com
"

Зачекайте!

Отримайте промо-код на знижку 3% на будь-які товари за підписку на наш Instagram!